Bierzmowani

Szczęść Boże

Wyjazd 19 listopada na Kane Młodych w Częstochowie (hala Polonia)

Wyjazd busem z parkingu przed kościołem o g.13.00, powrót ok 21.00

Pojedzie z wami jako opiekun pan Sylwester Rykała

Szczęść Boże

Spotykamy się 4 marca o g. 19.3o Zaliczenie poniższego materiału będzie w formie pisemnej. Jeśli ktoś będzie chciał poczekać wynik będzie znał po kilku/kilkunastu minutach. Ci, którzy mają zaległość z Pisma Świętego, mogą pisać całość materiału (ale nie jest to konieczne, można rozłożyć na dwa razy)

Jezus zakłada Kościół

 1. Jezus chodzi i naucza o Królestwie Bożym, o swoim Ojcu, o zbawieniu. Podąża za nim mnóstwo ludzi (kiedy rozmnaża chleby i ryby, to jest ok. 5 tysięcy mężczyzn nie licząc kobiet i dzieci – Łk 9,12-17)
 2. Jezus dostrzega, że potrzebni mu pomocnicy, którzy będą dalej głosić naukę, kiedy On odejdzie. Powołuje dwunastu apostołów (Łk 6,12-16). Ich formuje, wyjaśnia dokładnie wszelkie wątpliwości, jednocześnie cały czas nauczając tłumy i czyniąc znaki i cuda.
 3. Jezus umiera za nasze grzechy. Umiera po to, abyśmy my mieli życie. Apostołowie wystraszeni po śmierci Jezusa rozpraszają się.
 4. Jezus zmartwychwstaje i ukazuje się apostołom w różnych miejscach nakazując im iść do Jerozolimy (Łk 24 13-35).
 5. Jezus ukazuje się apostołom w Jerozolimie, daje im ostatnie – przed wniebowstąpieniem – pouczenia.
  • Aby szli i głosili Ewangelię na krańce świata – podstawowym zadaniem Kościoła jest głosić Ewangelię (Mk 16,15-16).
  • Daje apostołom obietnicę, że będzie z nimi aż do skończenia świata – czyli nie do ich śmierci, lecz do skończenia świata – czyli z nimi, ich następcami, tymi, których ustanowią, będzie im cały czas towarzyszył (Mt 28, 18-20)
  • Daje Piotrowi władzę pasterską, aby wszystkim w Kościele przewodził – Piotr jest zwierzchnikiem (Mt 16,13-20, J 21,15-19), ta władza jest na zawsze – czyli aż do skończenia świata, dotyczy także następców Piotra. Chodzi tutaj o władzę w sensie przewodniczenia Kościołowi – stania na Jego czele i nauczania.

Czym jest Kościół?

 1. Kościół to wspólnota ludzi z Bogiem i Boga z ludźmi. To nie tylko jednostronne przymierze ludzi z Bogiem, jeśli Jezus założył Kościół i dał obietnicę, że z Nim będzie aż do skończenia świata, to jest to także przymierze Jego z ludźmi (patrz poprzednia katecheza).
 2. Jeśli jest to wspólnota ludzi i Boga, to jest to rzeczywistość Bosko-ludzka; a więc jest w Kościele coś, co widać (ludzie, struktura, kult) i coś, co przekracza człowieka (obecność Boga). Wszyscy tworzymy Mistyczne Ciało Chrystusa, On jest Jego głową, a my poszczególnymi członkami (1Kor 12,12-20; Ef 4,15-16).
 3. Bóg cały czas jest obecny w tym Ciele:
  • W sakramentach – w szczególny sposób w Eucharystii
  • W swoim Słowie, które cały czas do nas kieruje
  • We wspólnocie ludzi, którzy się modlą i spotykają w imię Jezusa

Szczęść Boże

Spotykamy się 5 stycznia o g. 18.oo Zaliczenie poniższego materiału będzie w formie pisemnej. Jeśli ktoś będzie chciał poczekać wynik będzie znał po kilku/kilkunastu minutach.

Czym jest Pismo Święte?

Zobaczmy co Pismo Święte mówi o sobie samym:

Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, *15 które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. *16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – *17 aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.” (2 Tm 3,14-17).

Pismo Święte pochodzi od Boga. Bóg mówi po to, aby nauczać, przekonywać, poprawiać, kształcić w sprawiedliwości. Po to, abym osiągnął doskonałość w przysposobieniu do każdego dobrego czynu. A to wszystko po to by doprowadzić do zbawienia.

Co warto, a właściwie należy wiedzieć przed przystąpieniem do czytania Pisma Świętego? Składa się ono z 46 ksiąg Starego i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Nowy Testament, to radosna nowina, którą Jezus objawił nam przez swoje życie i nauczanie. Jako pierwsze powstała większość Listów, dopiero później Ewangelia, Dzieje Apostolskie i Apokalipsa św. Jana. Dziś krótko o Ewangelii.

Ewangelia

Jest jedna Ewangelia – dosłownie z j. greckiego znaczy Radosna Nowina – bo jeden jest Jezus Chrystus i jedna Jego nauka. Spisały tę Nowinę cztery osoby, a ich przekaz będzie różny, ponieważ każdy z ewangelistów pisze o tym samym, ale do różnych środowisk.

I tak św. Marek, uczeń św. Pawła i Piotra, pisze do ludzi nie obeznanych z Palestyną, będzie zwracał uwagę na geograficzne położenie miejscowości. Skoncentruje się na czynach Jezusa, prawie w ogóle nie przytaczając Jego mów. Ewangelia ta została napisana jako pierwsza. Rozpoczyna się od wystąpienia Jana Chrzciciela i chrztu Pana Jezusa.

Św. Mateusz pisze do żydów, umieści wydarzenia w historii zbawienia narodu wybranego (zaczyna od rodowodu Jezusa Mt 1,1-17), jego przekaz usiany będzie fragmentami ze Starego Testamentu. Nie ulega wątpliwości, że cała myśl przewodnia sprowadza się do tezy: w osobie, w życiu, w czynach i w nauce Jezusa urzeczywistniły się wszystkie proroctwa mesjańskie Starego Testamentu. Jezus jest Mesjaszem, a założony przez Niego Kościół, to prawdziwe królestwo mesjańskie.

Św. Łukasz poświęca wprawdzie swoje dzieło dostojnemu Teofilowi, lecz w rzeczywistości pisze je dla nawróconych z pogaństwa w ogóle. Opuszcza w swej Ewangelii to wszystko, co było zrozumiałe tylko dla żydów. Odwołuje się do historii powszechnej (Łk 1,5-7), jego przekaz usiany będzie znakami i cudownymi zjawiskami.

Św. Jan pisze jako ostatni, w swoim przekazie stara się powiedzieć to, co jeszcze nie zostało powiedziane wcześniej. Jakby uzupełnia wcześniejsze przekazy. Pisze do pochodzących z kultury greckiej. Umieszcza narodzenie i działalność Jezusa w historii całego kosmosu. Pokazuje, że świat został stworzony przez Chrystusa, który w pewnym momencie stał się jego częścią, przychodząc na świat jako człowiek. Podkreśla z jednej strony człowieczeństwo Jezusa z drugiej zaś Jego Bóstwo. Zwraca uwagę na dwie rzeczy szczególnie – wyjaśnienie znaczenia cudów Jezusa oraz historię Jego męki.

Te cztery przekazy nie zaprzeczają sobie, wręcz przeciwnie są zgodne i uzupełniają się. Zestawiając je ze sobą mamy najpełniejszy obraz Jezusa Chrystusa i tego co dla nas dokonał.

Biblia w świetle historii:

Jest około 2500 tekstów, papirusów, odpisów z pierwszych wieków chrześcijaństwa . Krytyka ustala, iż jest zgodność dzisiejszej Ewangelii, z tą napisaną przez apostołów i uczniów apostolskich. (w ciągu wieków nie uległy zmianie)

Chrystus ustanowił 12 apostołów. Niektórzy z nich żyli jeszcze w czasie pisania Ewangelii i listów. Było bardzo wielu świadków czynów Jezusa, którzy mogli zaprotestować przeciw zniekształceniom.

Gdyby tekst był zmyślony, należałoby oskarżyć autorów o oszustwo.

Żródła pozabiblijne: historycy rzymscy mówią w swoich pismach o Jezusie (Tacyt, Pliniusz Młodszy, Swetoniusz) Źródła żydowskie: Juliusz Flawiusz, Talmut-księga historyczna żydów) Te teksty potwierdzają to, co czytamy w Biblii.