Chrzest

Dziecko powinno być ochrzczone w parafii jego rodziców (w uzasadnionych przypadkach – za zgodą pisemną proboszcza własnego – w innej parafii). Przy wyborze imienia dla dziecka rodzice powinni kierować się duchem chrześcijańskim. Rodzice dziecka wybierają ojca i matkę chrzestnych. Może być tylko jeden chrzestny bądź chrzestna. Natomiast nie mogą to być dwie osoby tej samej płci.

By zarezerwować termin Chrztu Świętego należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka z USC bądź jego kserokopię.
  • Dokładne dane rodziców dziecka, a więc
    • imiona i nazwisko ojca i matki w tym nazwisko panieńskie matki
    • datę oraz miejsce zawarcia związku małżeńskiego
  • Imiona i nazwiska rodziców chrzestnych oraz dokładny adres zamieszkania, chrzestni mieszkający poza parafią w której ma zostać udzielony chrzest, dostarczają z parafii swego zamieszkania zaświadczenie stwierdzające, że mogą pełnić tę posługę. Rodzice chrzestni, z racji zadania jakie zobowiązują się przyjąć na siebie, powinni mieć ukończony 16 rok życia, przyjąć wcześniej wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia), bez przeszkód przystępować do sakramentów świętych (rodzicem chrzestnym nie może być np. osoba żyjąca w związku niesakramentalnym lub odrzucająca naukę Kościoła). Za zgodą własnego proboszcza posługę chrzestnych, mogą pełnić osoby, które nie przyjęły jeszcze sakramentu bierzmowania, ale są na etapie formacji przygotowawczej do jego przyjęcia.

Chrzest poprzedzony jest spotkaniem – katechezą przygotowawczą, w której biorą udział rodzice dziecka oraz chrzestni. Termin katechezy należy wcześniej ustalić.